People 2
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


a. a soldier
d. an actor
h. a construction worker
l. a cashier
p. a farmer
b. a waitress
e. an eye doctor
i. a plumber
m. an astronaunt
q. a secretary
c. a dentist
f. an engineer
j. a security guard
n. an actress
r. a dancer
g. a reporter
k. a carpenter
o. a veterinarian